Áp-đia

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Áp-đia  (1926)  của không rõ, do Phan Khôi dịch
Kinh Thánh Cựu Ước cho đạo Tin Lành

Áp-đia là một cuốn sách trong 12 sách Ngôn sứ của Kinh Thánh Do Thái và Cựu Ước. Áp-đia chỉ có một chương duy nhất.

SÁCH
CỦA
ÁP-ĐIA

Lời tiên-tri về sự Ê-đôm đổ-nát

1 1 Sự hiện-thấy của Áp-đia.

Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm như vầy: Chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va, và một sứ-giả được sai đi giữa các nước, rằng: Các ngươi hãy dấy lên! Chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân nầy đặng đánh trận với nó!

2 Nầy, ta đã khiến người làm nhỏ giữa các nước. Ngươi bị khinh-dể lắm. 3 Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vầng đá, trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng: Ai sẽ có thể xô ta xuống đất? sự kiêu-ngạo của lòng ngươi đã lừa-dối ngươi. 4 Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó, Đức Giê-hô-va phán vậy!

5 Ngươi bị hủy-diệt là thể nào! Nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến ngươi, thì há chẳng chỉ cướp lấy vừa đủ mà thôi sao? Nếu những người hái nho đến cùng ngươi, há chẳng để sót lại một vài buồng nho sao? 6 Ê-sau đã bị lục-soát là thể nào! Những đồ châu-báu giấu-kín của người đã bị khám-xét là thể nào! 7 Mọi kẻ đồng-minh cùng ngươi đã đuổi ngươi cho đến nơi bờ-cõi. Những kẻ hòa-thuận cùng ngươi, thì phỉnh ngươi, thắng hơn ngươi; còn những kẻ ăn bánh ngươi, thì đánh bẫy dưới ngươi; và người không có sự hiểu-biết!

8 Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta há chẳng diệt những kẻ khôn khỏi xứ Ê-đôm, và những người thông-sáng khỏi núi Ê-sau sao? 9 Hỡi Thê-man, những lính-chiến của ngươi sẽ thất-kinh, hầu cho ai nấy bị trừ khỏi núi Ê-sau trong lúc giết-lát.

10 Ấy là vì cớ sự hung-bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp, mà ngươi sẽ mang hổ, và bị diệt đời đời! 11 Trong ngày người lạ cướp của-cải nó, dân ngoại-quốc vào các cửa thành nó, và bắt thăm trên thành Giê-ru-sa-lem, thì trong ngày ấy ngươi đứng bên kia, ngươi cũng như một người trong chúng nó. 12 Ôi! chớ nhìn-xem ngày của anh em ngươi, là ngày tai-nạn của nó; chớ vui-mừng trong ngày hủy-diệt của con-cái Giu-đa; cũng đừng nói cách khoe-khoang trong ngày nó bị khốn-khổ. 13 Chớ vào cửa thành dân ta, đang ngày nó bị họa; chớ nhìn-xem tai-nạn nó, đang ngày nó bị khốn-khó! Chớ vồ lấy của-cải nó, đang ngày nó bị họa-hoạn. 14 Chớ đứng nơi ngã ba đường đặng diệt những kẻ trốn-tránh của nó, và chớ nộp những kẻ sống sót sau-cùng của nó trong ngày nguy-nan.

15 Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên hết thảy các nước: bấy giờ người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm; những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi! 16 Phải, như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thể nào, thì hết thảy các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy; phải, chúng nó sẽ uống và nuốt đi, rồi chúng nó sẽ như vốn không hề có!

17 Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Si-ôn, núi ấy sẽ là thánh, và nhà Gia-cốp sẽ được sản-nghiệp mình. 18 Nhà Gia-cốp sẽ là lửa, và nhà Giô-sép sẽ là ngọn lửa; nhà Ê-sau sẽ là đống rơm, mà chúng nó sẽ đốt và thiêu đi. Nhà Ê-sau sẽ không còn sót chi hết; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

19 Những người ở phương nam sẽ được núi của Ê-sau, những kẻ ở đồng bằng sẽ được người Phi-li-tin làm kỷ-vật; chúng nó sẽ được ruộng của Ép-ra-im và ruộng của Sa-ma-ri; những người Bên-gia-min sẽ được Ga-la-át. 20 Những kẽ phu-tù của cơ-binh con-cái Y-sơ-ra-ên ở giữa những người Ca-na-an, sẽ được đất nó cho đến Sa-rép-ta. Những phu-tù của Giê-ru-sa-lem ở tại Sê-pha-rát sẽ được các thành phương nam. 21 Sẽ có các kẻ giải-cứu lên trên núi Si-ôn đặng phán-xét núi Ê-sau; còn nước thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va,


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)