Wikimedia license update vote 2009 choose plurality en 2009-04-12T12:00:00Z 2009-05-03T12:00:00Z 1 gpg 1 https://wikimedia.spi-inc.org/index.php/Special:SecurePoll license-update-2009 1 1 Bỏ phiếu cho đề xuất cập nhật giấy phép License update vote Cuộc bỏ phiếu này sẽ được tiến hành trên máy chủ do [http://www.spi-inc.org/ SPI] điều hành. Nhấn vào nút phía dưới để chuyển sang máy chủ bỏ phiếu. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 2