Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 preferential schulze en 2011-05-29T00:00:00Z 2011-06-12T23:59:59Z 200 Tim Starling|Abbasjnr|Werdna|Ral315|Matanya|Mardetanha|Jon Harald Søby 2 gpg 200 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2011 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị Wikimedia năm 2011 Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 Chào mừng bạn đến với cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị Wikimedia năm 2011. Chúng ta sẽ bầu ra ba người đại diện cho cộng đồng thành viên trên nhiều dự án Wikimedia khác nhau. Họ sẽ giúp chúng ta định hướng tương lai của các dự án, với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm, và sẽ thể hiện những ý muốn và mối quan tâm <em>của bạn</em> tại Ban Quản trị. Họ sẽ quyết định về cách tạo ra thu nhập và sử dụng số tiền đó hợp lý. Xin hãy đọc những lời phát biểu và trả lời của những ứng cử viên cẩn thận trước khi bỏ phiếu. Mỗi ứng cử viên đều là thành viên được cộng đồng kính trọng, và họ đã đóng góp đáng kể sức lực và thì giờ để làm mỗi dự án ngày càng trở nên gần gũi với mục tiêu theo đuổi và phổ biến tri thức của nhân loại một cách tự do. Xin hãy xếp thứ hạng cho các ứng cử viên theo lựa chọn của bạn bằng cách điền một con số bên cạnh hộp (1 = ứng cử viên yêu thích, 2 = ưa thích thứ hai, ...). Bạn có thể đưa ra lựa chọn như nhau cho nhiều hơn một ứng cử viên và cũng có thể không xếp hạng cho ứng cử viên. Chúng tôi sẽ cho là bạn thích tất cả các ứng viên được xếp hạng hơn là tất cả các ứng viên không xếp hạng và rằng bạn không quan tâm đến các thành viên không xếp hạng. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ được chọn ra nhờ phương pháp Schulze<!-- Not decided yet! -->. Để biết thêm thông tin, mời xem các trang bầu cử chính thức. Để biết thêm thông tin, xem: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Cuộc bầu cử Hội đồng năm 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Ứng cử viên] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Phương pháp Schulze]<!-- Not decided yet! --> Welcome to the 2011 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method<!-- Not decided yet! -->. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Cuộc bỏ phiếu này sẽ được tiến hành trên máy chủ do [http://www.spi-inc.org/ SPI] điều hành. Nhấn vào nút phía dưới để chuyển sang máy chủ bỏ phiếu. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 201