Personal image filter referendum, 2011 radio-range-comment histogram-range en 2011-08-15T00:00:00Z 2011-08-30T23:59:59Z 230 Werdna 2 230 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll referendum-2011 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w Cuộc Trưng Cầu Wikimedia 2011 Wikimedia Referendum 2011 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Wikimedia Foundation phải phát triển và đưa vào sử dụng tính năng ẩn ảnh cho cá nhân. Mục đích của việc này là cho phép người đọc dễ dàng làm ẩn đi các hình ảnh trong các dự án Wikimedia mà họ không muốn xem, được thực hiện khi họ lần đầu tiên thấy loại ảnh này, hoặc thiết lập trước thông qua tùy chọn cá nhân. Tính năng này nhằm cung cấp cho người đọc thêm sự lựa chọn, và trên hết là tính năng này phải thân thiện và đơn giản nhất có thể. Chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để các biên tập viên hỗ trợ dễ dàng nhất. Tính năng này sẽ được phát triển và hiện thực trên mọi dự án. Nó sẽ hướng đến sự trung lập và bao quát về mặt văn hóa. Nó không xóa bỏ vĩnh viễn bất cứ một hình ảnh nào: nó chỉ có tác dụng ẩn chúng đi theo yêu cầu. Để phát triển tính năng này, chúng tôi đã tạo ra một số nguyên tắc chỉ đạo, nhưng chắc chắn sẽ phải hy sinh một số điều trong quá trình phát triển. Nhằm hỗ trợ cho các lập trình viên trong việc thực hiện các hệ quả này, chúng tôi nhờ bạn giúp đỡ để đánh giá tầm quan trọng của mỗi một "cái giá phải trả" bằng cách tham gia vào cuộc trưng cầu ý kiến này. The Board of Trustees has directed the Wikimedia Foundation to develop and implement a personal image hiding feature. Its purpose is to enable readers to easily hide images on the Wikimedia projects that they do not wish to view, either when first viewing the image or ahead of time through individual preference settings. The feature is intended to benefit readers by offering them more choice, and to that end it will be made as user-friendly and simple as possible. We will also make it as easy as possible for editors to support. The feature will be developed for, and implemented upon, all projects. It will aim to be culturally neutral and inclusive. It will not permanently remove any images: it will only hide them from view on request. For its development, we have created a number of guiding principles, but trade-offs will need to be made throughout the development process. In order to aid the developers in making those trade-offs, we are asking you to help us assess the importance of each. Cuộc bỏ phiếu sẽ được thực hiện trên máy chủ do [http://www.spi-inc.org/ SPI] điều hành. Nhấn vào nút phía dưới để được chuyển đến máy chủ bỏ phiếu. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 231 1 -1 10 -1 ? ? 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Trên thang điểm từ 0 đến 10, với 0 là phản đối mạnh mẽ, 5 là bình thường và 10 là ủng hộ mạnh mẽ, bạn sẽ được yêu cầu thể hiện quan điểm cho các câu sau: Bạn cũng có thể chọn "?" nếu bạn cảm thấy chưa có đủ thông tin để trả lời. On a scale of 0 to 10, if 0 is strongly opposed, 5 is neutral and 10 is strongly in favor, please give your view of the following: You may also select "?" if you feel that you do not have enough information to answer.