Kiểm phiếu: License update vote

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chỉ các quản trị viên được bầu mới có quyền thực hiện tác vụ này.