Tất cả nhật trình công khai

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tập hợp các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng các chọn loại nhật trình, tên thành viên, và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 05:06, ngày 1 tháng 10 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1323 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “6:6 GA-LA-TI Gieo và gặt GKẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của-cải minh mà chia cho người dạy đó. Chở hè dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giốngấy. ®Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư-nát; song kẻ gieo cho Thánh- Linh, sẽ bởi Thánh-Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ m…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:05, ngày 1 tháng 10 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1322 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “5:6 sự công-binh. @Vi, trong Đức Chúa Jêsus-Christ, cái đều có giá-trị không phải tại chịu phép cắt-bi hoặc không chịu phép cắt-bì, nhưng tại đức-tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. 7Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở | anh em đặng không cho vâng-phục lẽ thật? 8Sự xui-giục đó không phải | đến từ Đấng gọi anh em. Một it men làm cho dậy cả đống bột. 10Trong…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:04, ngày 1 tháng 10 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1321 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “4:12 GA-LA-TI Sự dời ý của người Ga-la-ti 12 Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi; vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. 43 Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác-thịt yếu-đuối mà tôi truyền Tin-lành cho anh em lần thứ nhứt, 14 vì xác-thịt tôi yếu-đuối sanh ra sự rèn-thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại ti…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:03, ngày 1 tháng 10 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1320 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “GA-LA-TI 3:17 4:11 Chúa Trời. 27Vả, anh em thảy đều các dòng-dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng-dõi | chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, ngươi,(a) như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. ±z Vậy thì tôi nói rằng: Lời giao-ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết-lập thành rồi, thì không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:02, ngày 1 tháng 10 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1319 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “2:18 nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ, mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội-lỗi sao? Chẳng hề như vậy! 48 Thật thế, nếu tôi lập lại đều tôi đã phá-hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. 19Vả, bởi luật-pháp, tôi đã chết cho luật pháp, đề sống cho Đứ…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:01, ngày 1 tháng 10 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1318 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “1:21 rằng đều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là đều dối. 2 Sau lại, tôi đi qua các miền thuộc xử Sy-ri và xử Si-li-si, 22 bấy giờ tôi còn là kẻ lạ mặt trong các Hội-thánh tại xử Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ. 23Chin các hội đó có nghe rằng: Người đã bắt-bớ chúng ta ngày trước, nay đương truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá. 2Vậ…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 05:00, ngày 1 tháng 10 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1317 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “d THƠ CỦA PHAO-LÔ GỞI CHO NGƯỜI GA-LA-TI ABSORY Lời đạt và chào thăm 1 em được ân-điền và sự binh-an ban +Phao-lô, làm sứ đồ– chẳng | cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus-Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại–2cùng hết thảy anh em ở v…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:21, ngày 30 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1352 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “I TI-MO-THE 6:8 đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. ®Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; acòn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, | mắc bẫy-dò, ngã trong nhiều sự tham- muốn vô-lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư- mất. to Bởi chung sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:19, ngày 30 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1351 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “I TI-MO-THE 5:8 eVi bằng có ai không sẵn-sóc đến bà con mình, nhút là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đúc-tin, lại xấu hơn người không tin nữa. 9Cho được ghi tên vào sở đờn-bà góa, thì người đờn-bà phải đủ sáu mươi tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, to phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi co…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:18, ngày 30 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1350 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “I TI-MO-THE 3:13 tsVì ai khẻo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn-dĩ trong đức-tin đến Đức Chúa Jêsus-Christ. Lẽ mầu nhiệm của sự tin-kinh 14Ta mong mau-mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy, 15phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:17, ngày 30 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1349 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “10 1 1:19 I TI-MO-THE 3:12 tốt-lành, to cầm-giữ đúc-tin và lương- | phải ở yên-lặng. 18 Vì A-đam được tâm tốt. Mấy kẻ đã chối-bỏ lương- tâm đó, thì đức-tin họ bị chim đắm: 20 trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc- xan-đo, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. 13 dựng nên trước nhút, rồi mới tới Ê- va. “Lại không phải A-…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:16, ngày 30 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1348 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “THƠ THỬ NHỬỨT CỦA PHAO-LÔ GỞI CHO TI-MÔ-THÊ Lời đạt và chào thăm 1 1Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu-Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jêsus-Christ là sự trông-cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ, 2gởi cho Ti-mô-thể, là con thật của ta trong đức tin: nguyền xin con được ân diễn, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Tr…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 07:54, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1344 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “I TÉ-SA-LO-NI-CA 4:16 cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỷ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. 6 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên-sử lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giảng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. 17Kếđến chúng ta là k…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 07:53, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1343 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “TH ing rodit chopp 16 hoa 54 530, e men the 3:7 I TÊ-SA-LO-NI-CA 4:15 nơi anh em mới trở về đây, có thuật ' tôi cố sức nài-xin Ngài cho phép cho chúng tôi tin tốt về đức-tin cùng | chúng tôi lại gặp anh em, và gia lòng yêu-thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao-ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước- ao gặp anh em vậy. thêm ch…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 07:52, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1342 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “TÉ-SA-LO-NI-CA 2:7 I hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. 7Nhung chúng tôi đã ăn ở nhu-mì giữa anh em, như một người vú săn-sóc chính con minh cách dịu- dàng vậy. 8Vậy, vì lòng rất yêu- | thương của chúng tôi đối với anh em, nên trớc ao ban cho anh em, không | những Tin-lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nê…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 07:51, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1341 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “doe THƠ THỨ NHÚT CỦA PHAO-LÔ GỞI CHO NGƯỜI TÊ-SA-LÔ-NI-CA Lời đạt và chào thăm *Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô- thế gởi cho Hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa 1 I. — Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca cùng sự thông công với sứ đồ đến 3:13) (Từ 1 : 2 Tạ ơn vì người Tê-sa-lô-ni-ca ăn ở theo đạo Chúa 2Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nh…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:23, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1378 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “5:10 GIA-CƠ 5:20 hầu cho khỏi bị xét-đoán; kia, Đấng | Hội thánh đến, sau khi nhơn danh xét-đoán đứng trước cửa. 10 Hoi anh em, hãy lấy các đấng tiên-tri đã nhơn danh Chúa mà nói, làm mẫu- mục về sự chịu khổ và nhịn nhục chominh. “Anh em biết rằng những kẻ nhịn-nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và t…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:22, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1377 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “erah GIA-CƠ 4:2 em vẫn hay tranh-chiến trong quan- thẻ minh sao? 2Anh em tham-muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen-ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh-cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu-xin. sAnh em cầu- xin mà không nhận-lãnh được, vì cầu- xin trái lẽ, để dùng trong tư-dục minh. duid inal * Hỡi bọn tà-dâm kia, anh em hả c…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:22, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1376 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “2:22 cậy việc làm được xưng công-bình hay sao? 22Thế thì, ngươi thấy đức- tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức-tin được trọn vẹn. 28Vậy được ứng-nghiệm lời Kinh- thánh rằng:Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và đều đó kể là công-bình cho người;(a) và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. 24 Nhơn đó anh em biết người ta cậy việc làm đ…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:21, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1375 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “1:24 thì khác nào người kia soi mặt minh trong gương, 24thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thẻ nào. 25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật-pháp trọn-vẹn,là luật pháp về sự tự-do, lại bền lòng suy- gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. GIA 26Nhược bằng có ai tưởng minh là tin đ…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 04:20, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1374 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “ol-ou-an LINH THƠ CỦA GIA-CƠ Lời đạt và chào-thăm 1 1Gia-cơ, tôi-tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus-Christ, đạt | cho mười hai chi-phải ở tan-lạc, (a) chúc bình-an! Tín-đồ chịu thử thách phải thề nào Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là đều vui-mừng trọn vẹn, 3vì biết rằng sự thử thách đức-tin anh em sanh ra sự nhịn-nhục. *N…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 10:00, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1383 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “d lim thác alla Turist bir bila cilny 4:14 I PHI-E-RO 5:14 hiển, chẳng hề tàn-héo. được vui-mừng nhảy-nhót. 14 Vi bằng | anhem sẽ được mão triều thiên vinh- anh em vì có danh Đấng Christ chịu sỉ-nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh-hiền và Thánh-Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. 15Trong anh em chớ có ai chịu khô như kẻ giết người, như kẻ trộm-cướp, như kẻ hung-…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 09:59, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1382 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “I PHI-E-RO 4:13 sống trong xác thịt bao lâu thì chở lại theo những sự người ta ua-thích, một phải theo ý-muốn Đức Chúa Trời. | 3Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý- muốn người ngoại-đạo rồi, mà ăn-ở theo tà tịch, tu-dục, say rượu, ăn- uống quá-độ, chơi-bời, và thờ hình tượng đáng gởm-ghiếc. *Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm- dật bậy-bạ ấy, th…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 09:58, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1381 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “2:15 15 Vì anh em làm đều lành đề ngăn miệng những kẻ ngu-muội dại-dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. 16 Hãy ăn ở như người tự-do, nhưng chở dùng tự-do làm cái màn che sự hung-ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. 4zHãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn-trọng vua. Bồn-phận kể tôi tới ts Hỡi kẻ làm tôi-tở, hãy lấy…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 09:57, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1380 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “1:19 khỏi sự ăn ở không ra chi của tô- tiên truyền lại cho mình, 19bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiến con không lỗi không vit, 20 đã định sẵn trước buổi sáng-thế, và hiện ra trong cuối các thời-kỳ vì cớ anh em, 2flà kẻ nhơn Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 09:55, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1379 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “an THƠ THỨ NHỨT NG CỦA PHI-E-RO Lời đạt và chảo thăm 1 1 Phi-e-rơ, sứ-đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ,gởicho những người kiều-ngụ rải-rác trong xử Bông, Ga- la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn, 2theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh-Linh, đặng vâng-phục Đức Chúa Jêsus-Christ và…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:04, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1391 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “0 0 1 GIĂNG 5:1 Đức-tin trong Đấng Christ được lập lên trên lời chứng của Đức Chúa Trời 5:21 Trời thì không có sự sống. 48 Ta đã viết những đều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. 5 . * Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:03, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1390 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “4:1 ta, là nhờ Đức Thánh-Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. 1 GIẢNG Phải thử các thần 4 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chở tin- cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chẳng; vì có nhiều tiên- tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. 2 Bởi đều này, hãy nhận biết Thánh- Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus-Christ…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:02, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1389 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “1 3:1 Sự trông cậy và sự thanh sạch của con-cái Đức Chúa Trời 1 GIĂNG - 3 *Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con-cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con-cải Ngài. Ấy là vi đỏ mà thế-gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. | 2Hỡi kẻ rất yêu-dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con-c…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:01, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1388 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “2:9 tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi-sảng. aKẻ nào nói mình ở | trong sự sáng, mà ghét anh em minh, thì còn ở trong sự tối-tăm. ẢoAiyêu- | mển anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có đều chi gây cho vấp-phạm. “Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:00, ngày 28 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1387 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “12101 THƠ THỬ NHỨT CỦA GIĂNG 6113 Sự giao thông với Đức Chúa Trời và sự tha tội bởi Đấng Christ are m Lời chứng của Giăng 1/69 1 1Đều có từ trước hết, là đều chúng tôi đã nghe, đều mắt chúng tôi đã thấy, đều chúng tôi đã ngắm | và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống;– 2vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 07:03, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/943 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “5:1 CA THƯƠNG Lời cầu nguyện của dân bị hà hiếp 5 í Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; Hãy đoái xem sự sỉ-nhục chúng tôi! 2Sản-nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, Nhà-cửa thuộc về người giống khác. Chúng tôi mất cha, phải mồ-côi, Mẹ chúng tôi trở nên góa-bụa. *Chúng tôi uống nước phải trả tiền, | Phải mua mới có củi. sKẻ đu…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 07:02, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/942 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “CA THƯƠNG 4:3 *Chính các chỏ rừng còn đưa vú ra cho con nó đặng cho bú; Song con gái dân ta trở nên hung dữ như chim đà ở nơi đồng-vắng. *Con mới đẻ khao-khát lắm, lưỡi nó dính với của họng. Trẻ nhỏ đòi bánh chẳng ai bẻ cho. Những người quen nếm mùi cao lương đơn chiếc trong các đường-phố; Những kẻ dưỡng-nuôi trong đồ điều-đỏ, nay ôm lấy đống phân…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 07:00, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/941 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “Da ol LAV 23 G 3:32 32 Dầu Ngài đã làm cho lo-buồn, còn sẽ thương-xót theo sự du-đật của lòng nhơn-từ Ngài; CA THƯƠNG n sa Vì ấy là chẳng phải bỗn-tâm Ngài tin làm cho con-cái loài người cực- khổ và buồn rầu. 34Khi người ta giày đạp mọi kẻ tù tấn trong đất, t 35 Khi uốn cong lý-đoán của người trước mặt Đấng Rất Cao, se Khi điên-đảo ai trong sự xét-đoán, l…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 06:59, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/940 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “CA THƯƠNG 2:20 20Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đoái xem ! Ngài đã hề đãi ai như thế? Đờn bà há ăn trái ruột mình, tức con cái ăm trong tay ư? 19 Thầy tế lễ cùng tiên-tri, há nên giết trong nơi thánh Chúa ư? 2Những người trẻ và già nằm sải trên đất trong đường phố. Những gái trẻ và trai trẻ ta đều ngã dưới mũi gươm. Ngài giết đi nơi ngày thạnh nộ, tru-diệt ch…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 06:58, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/939 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “2:7 Tại Si-ôn, Đức Giê-hô-va đã khiển ngày hội trọng thể cùng Sa-bát bị quên đi; Trong cơn nóng-giận, Ngài khinh dễ vua và thầy tế lễ. +Đức Giê-hô-va đã bỏ bàn thờ, lại gớm nơi thánh; CA THƯỜNG Ngài đã phó thành quách cung- điện Si-ôn vào trong tay quân nghịch. Chính mình các tiên-tri chẳng tìm được từ Đức Giê-hô-va sự hiện- thấy chi. toCác kẻ già-cả gá…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 06:57, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/938 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “CA THƯƠNG 1:14 Ngài đã giăng lưới dưới chơn ta, làm cho ta thối-lui. Ngài đã làm cho ta nên đơn-chiếc, hằng ngày bị hao-mòn. vÁch của tội-lỗi ta Ngài buộc tay vào, Cả bó chất nặng cổ ta, Ngài đã bẻ gãy sức-mạnh ta. Chúa đã phó ta trong tay chúng nó, mà ta không chống-cự được! 45Chúa đã làm nên hư không lính- chiến ở giữa ta. 16Vậy nên ta khóc-lóc; mắt ta tuôn…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 06:56, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/937 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “CA THƯƠNG only 2-191 CỦA GIÊ-RÊ-MI Lời than của Giê-rê-ml và của thành Giê-ru-sa-lem 1 Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một minh! Xưa vốn làm lớn giữa các dân, nay như đờn-bà góa! Xưa vốn làm nữ chủ các quận, nay phải nộp thuế khóa! 2Nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má. Mọi kẻ yêu-mến nó, chẳng ai yên- ủi nó. Bạn-bè nó phản nó, đ…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:52, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1340 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “4:10 Lời chào thăm và dặn dò các đều khác CÔ-LÔ-SE 10 A-ri-tạc, là bạn đồng-tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú-bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy-bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp-rước tử-tế. “Giê-su gọi là Giúc- tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt-bị, chỉ ba người đó cùng tôi vì…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:50, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1339 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “3:12 người tôi-mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. CÔ-LÔ-SE 42Vậy anh em là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu-dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn- từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn- nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn n…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:49, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1338 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “2:11 CÔ-LÔ-SE 3:11 thế lực. “Anh em cũng chịu cắt-bì hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày trong Ngài, không phải phép cắt-bì Sa-bát, 17ấy đều chỉ là bóng của các bởi tay người ta làm ra, nhưng là việc sẽ tới, còn hình thì ở trong phép cắt-bi của Đấng Christ, là lột-bỏ | Đấng Christ. 48Chở để cho những tánh xác thịt của chúng ta. 12 Anh kẻ kia cướp lấy phần…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:48, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1337 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “CÔ-LÔ-SE 1:19 chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội-thảnh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chung Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy-dẫy của mình chứa trong Ngài, 20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa-bình, khiến muôn vật dưới đất trên tr…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:46, ngày 27 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1336 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “THƠ CỦA PHAO-LÔ GỞI CHO NGƯỜI CÔ-LÔ-SE Lời đạt và chảo thăm 1 *Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, gởi cho các anh em chúng I.-Đức Chúa Jêsus Christ là đầu trên hết muôn vật, là cội-rễ sự chuộc tội (Từ 1:3 đến 2:23) Phao-lô cảm tạ và cầu nguyện về đức. tin của người Cô-lô-se :Trong khi chúng…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 06:22, ngày 26 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1335 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “4:16 PHI-LÍP 4 : 23 y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh-hiền trong Đức Chúa Jêsus- Christ. 20 Nguyền xin sự vinh hiền về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng! A-men. 17 Lời chào thăm Hội-thánh của anh em, chẳng có hội | đầy-đủ mọi sự cần dùng của anh em nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao-đổi trong chúng ta cả; 16 vì tại Tê-sa-lô-ni-ca,…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 06:20, ngày 26 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1334 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “PHI-LÍP 3:13 rồi, hay là đã đến nơi trọn-lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus-Christ giựt lấy rồi. 1s Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục-đích, “nhưng tôi cử làm một đều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy, để…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 06:20, ngày 26 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1333 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “2:18 PHI-LÍP tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy, 18 Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về đều đó, và hãy | cùng vui với tôi. Phao-lô gởi-gắm Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-dich ra Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, kip sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em, mà được yên lòng. 20Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình v…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 06:18, ngày 26 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1332 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “PHI-LÍP 1:21 trong mình tôi. 21 Vi Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là đều ích- lợi cho tôi vậy. 22 Vi thủ tôi cử sống trong xác thịt, là ích-lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa đều chi. 23 Tôi bị ép giữa hai bề, muốn di ở với 5Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ, là đều rất tốt hơn; Đấng Christ đã có, 6Ngài vốn có 24 nhưng t…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 06:16, ngày 26 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/1331 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “THƠ CỦA PHAO-LÔ GỞI CHO NGƯỜI PHI-LÍP Lời đạt và chào thăm 1 ±Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi-to của Đức Chúa Jêsus-Christ, gởi cho hết thảy các thánh-đồ trong Đức Chúa Jêsus-Christ, ở thành Phi-líp, cùng cho các giám-mục và các chấp- sự: 2nguyền xin anh em được ân- điển và sự bình-an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus-Christ! Lòng yêu thư…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:44, ngày 26 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/330 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “4:16 sanh nó cho bà; nàng qui cho bà hơn bảy con trai. 16Na-ô-mi bồng đứa trẻ, đẻ vào lòng mình, và nuôi nó. Những người nữ lân-cận đặt tên cho nó là Ô-bết, mà rằng: Một đứa trai đã sanh cho Na-ô-mi. Ô-Đết là cha của Y-sai, ông của Đạ-vit. 510 qn-off-rou RU-TO' 11-3 4 *b fougg lur 61,8-5.1 Acids-f quot - 2005 julib tooogle.ov - 4:22 18Nầy là dòng dõi của Pha-rết: Pha-rết sanh H…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 03:43, ngày 26 tháng 9 năm 2023 Tranminh360 thảo luận đóng góp đã tạo trang Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/329 (Chưa hiệu đính: Trang mới: “3:17 Ru-tơ thuật cho người mọi đều Bô-ô đã làm cho mình, rồi tiếp rằng: Người có cho tôi sáu đấu lúa mạch này, mà rằng: Nàng chở trở về cùng bà-gia hai tay không. 18Na- | ô-mi nói rằng: Hỡi con gái ta, hãy ở đây, để đợi xem cho biết công- việc xoay thế nào ; vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghỉ đâu. RU-TO 4:15 lại của tôi, vì tôi kh…”) Thẻ: Chưa hiệu đính Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).