Kết quả tìm kiếm

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn có thể tạo trang “Art”, nhưng hãy xem qua các kết quả bên dưới xem nó đã được viết đến chưa.

  • phép sếp đặt ý‑tứ để làm thành bài văn, thành quyển sách. — Composition (art de composer en littérature.) Kết‑quả. — 結果 = Sự thành công của một việc gì
    310 byte (356 từ) - 02:07, ngày 21 tháng 2 năm 2015
  • người Âu-châu thì khác lắm. Trước hết nên cắt nghĩa cho rõ chữ một nghề (art) theo lý-tưởng Âu-châu là thế nào. Nghề đây là mỹ-nghệ (beaux arts). Mỹ-nghệ
    4 kB (658 từ) - 04:38, ngày 2 tháng 3 năm 2010