Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thảo luận khác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là siêu bản mẫu {{thảo luận khác}}.

Bản mẫu này giúp các bản mẫu khác xác định xem chúng có phải đang ở trong không gian thảo luận hay là dạng trang "khác".

Cách sử dụng

[sửa]

Bản mẫu này thường nhận hai tham số, như sau:

{{thảo luận khác | Nội dung khi ở trang thảo luận | Nội dung khi ở các trang khác }}

Nếu bản mẫu được đặt tại trang thảo luận bất kỳ, nó sẽ trả về:

Nội dung khi ở trang thảo luận

Nếu bản mẫu được đặt tại một trang khác, nó sẽ trả về:

Nội dung khi ở các trang khác

Một cách dùng phổ biến là để thêm trang vào thể loại nếu đó là trang thảo luận. Do đó sẽ không đưa những trang khác vào thể loại. Như sau:

{{thảo luận khác | [[Thể loại:Một thể loại trang thảo luận]] }}

Hoặc để cảnh báo rằng không nên sử dụng bản mẫu tại các trang khác:

{{thảo luận khác | | Bản mẫu này chỉ nên dùng ở trang thảo luận. }}

Để ý rằng trong ví dụ đầu tiên tham số "khác" không được sử dụng, còn trong ví dụ thứ hai, tham số "thảo luận" được để trống.

Không gian thử

[sửa]

Để kiểm thử và biểu diễn cách sử dụng, bản mẫu này có tham số gọi là không gian thử.

  • Nếu giá trị của nó là thảo luận nó sẽ trả về nội dung được hiện trong không gian trang thảo luận.
  • Nêu giá trị của nó là khác hoặc một giá trị nào khác như tên của không gian tên nào đó chẳng hạn, nó sẽ trả về nội dung được hiện trong trang khác.
  • Nếu tham số được để trống hoặc không định nghĩa gì hết, nội dung hiển thị sẽ tùy thuộc vào trang đang sử dụng bản mẫu.

Ví dụ:

{{thảo luận khác
| Nội dung tại trang thảo luận
| Nội dung tại trang khác
| không gian thử = thảo luận
}}

Bất kể tại không gian tên nào, nếu sử dụng bản mẫu như trên, kết quả hiển thị sẽ là:

Nội dung tại trang thảo luận

Bạn có thể làm cho bản mẫu của bạn hiểu được tham số không gian thử khi bạn muốn biểu diễn các nội dung khác nhau hiển thị tại không tên khác nhau trong tài liệu bản mẫu của bạn. Cách làm như sau:

{{thảo luận khác
| Nội dung tại trang thảo luận
| Nội dung tại trang khác
| không gian thử = {{{không gian thử|}}}
}}

Chi tiết kỹ thuật

[sửa]

Bản mẫu này sẽ phát hiện bất kỳ trang nào có tên thảo luận, bao gồm "Thảo luận:", "Thảo luận Thành viên:", "Thảo luận Tập tin:", v.v...

Bản mẫu này cũng giống như {{thảo luận trang chính khác}}, xem tài liệu ở đó để biết thêm ví dụ và chi tiết kỹ thuật.


Bản mẫu:Bản mẫu phát hiện không gian tên và tên trang