Bảo kính cảnh giới/VI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lấy khi phú quý đắp cơ hàn.
Vần chuyển chẳng dừng sự thế gian.
Nếu khỏi tiểu nhân quân tử nhọc ;
Dầu chăng quân tử tiểu nhân loàn.
Của nhiều sơn dã đem nhau đến ;
Khó ở kinh thành thiếu kẻ han.
Hằng lấy đạo trung làm nghĩa cả.
Qua ngày qua tháng được an nhàn.