Bảo kính cảnh giới/VI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Lấy khi phú quý đắp cơ hàn.
Vần chuyển chẳng dừng sự thế gian.
Nếu khỏi tiểu nhân quân tử nhọc ;
Dầu chăng quân tử tiểu nhân loàn.
Của nhiều sơn dã đem nhau đến ;
Khó ở kinh thành thiếu kẻ han.
Hằng lấy đạo trung làm nghĩa cả.
Qua ngày qua tháng được an nhàn.