Bảo kính cảnh giới/XXIX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chớ người trọc trọc, chớ ta thanh.
Lấy phải thì trung đạo ở kinh.
Rồi việc mới hay khuôn được thú ;
Khỏi quyền đã kẻo lụy chưng danh.
Một bầu hòa biết lòng Nhan Tử ;
Tám trận khôn hay chước Khổng Minh
Sớm tối huống còn non nước cũ ;
Mặc dầu thua được có ai tranh.