Bảo kính cảnh giới/XXV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cơn cớ nguyền cho biết sự do.
Xem mà quyết đoán lấy cương nhu.
Được thua cứ phép làm thừng mực ;
Cao thấp nài nhau tựa đắn đo.
Lỗi thác sá toan nơi ủy khúc ;
Hòa hưu thì khiến nọ tù mù.
Tội ai cho nấy cam danh phận ;
Chớ có thân sơ mới trượng phu.