Bảo kính cảnh giới/XXV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Cơn cớ nguyền cho biết sự do.
Xem mà quyết đoán lấy cương nhu.
Được thua cứ phép làm thừng mực ;
Cao thấp nài nhau tựa đắn đo.
Lỗi thác sá toan nơi ủy khúc ;
Hòa hưu thì khiến nọ tù mù.
Tội ai cho nấy cam danh phận ;
Chớ có thân sơ mới trượng phu.