Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005/Phần 3/Chương XVII/Mục 1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ðiều 280. Nghĩa vụ dân sự[sửa]

Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (sau đây gọi chung là bên có quyền).

Ðiều 281. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự[sửa]

Nghĩa vụ dân sự phát sinh từ các căn cứ sau đây:

  1. Hợp đồng dân sự;
  2. Hành vi pháp lý đơn phương;
  3. Thực hiện công việc không có uỷ quyền;
  4. Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật;
  5. Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật;
  6. Những căn cứ khác do pháp luật quy định.

Ðiều 282. Ðối tượng của nghĩa vụ dân sự[sửa]

  1. Ðối tượng của nghĩa vụ dân sự có thể là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện.
  2. Ðối tượng của nghĩa vụ dân sự phải được xác định cụ thể.
  3. Chỉ những tài sản có thể giao dịch được, những công việc có thể thực hiện được mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức xã hội mới là đối tượng của nghĩa vụ dân sự.