Bỡn ông phó bảng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bỡn ông phó bảng
của Trần Tế Xương

Tri huyện lâu nay giá rẻ mà,
Ví vào tay tớ quyết không tha
An Sơn tông giống người keo thực
Bồ Thủy xưa nay của kiết xà?
Đất nhị dễ thường lươn rúc ở
Lửa nồng nên phải chuột đùn ra
Ông mà giữ tính kiêu kỳ mãi
Huấn đạo nguyên ông huấn đạo già!