Ba Đình ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ba Đình ký  (1936) 
của Tản Đà

Hồng nhung hoa nở đầy sân,
Tưới hoa thánh thót mưa xuân đầu cành.
Đốt hương xem chuyện nước mình,
Chuyện Đinh Công Tráng, Ba Đình ngày xưa.
Thuận kinh đã đổi ngọn cờ,
Nước non xoay chuyển bây giờ là ai?
Ninh Bình tỉnh có một người,
Là Đinh Công Tráng tướng tài bẩm sinh.
Hơn đời vũ dũng thông minh,
Hoàng, Lưu môn hạ nổi danh Bắc kỳ.
Gió mây rộn buổi Hàm Nghi,
Ba làng Thanh Hoá thành trì đào xây.
Trước thành giữ thế ruộng lầy,
Mặt thành xây đắp tre dầy bàn cao.
Trong thành khe chứa giếng đào,
Sau thành có ngả sang Lào, ra Thanh.
Đồn quân tên gọi Ba Đình,
Tướng quân Công Tráng họ Đinh là người.
Uy nghiêm tướng mạnh thành dài,
Thế trong vững thủ, thế ngoài mạnh công.
Thuận thành nghe động uy phong,
Pháp binh từ Huế đùng đùng kéo ra.
Mấy phen đánh giáp lá cà,
Địch quân thua xiểng, quân ta được hoài.
Uy danh động đến nước ngoài,
Pháp đình nổi trận bời bời phong lôi.
Lệnh cho nguyên soái đặc sai,
Khắc kỳ phá địch quyết bài tiến công.
Một phen đột trận xung phong,
Lại thêm thây chất đầy đồng một phen.
Pháp quân tính thế vạn tuyền,
Hãm thành mới có lệnh truyền bổ vây.
Nam quân lúc ấy nguy thay,
Đánh không được đánh mà rầy thiếu lương.
Đinh Công hết ý lo lường,
Giải vây mới liệu quyết đường đánh ra.
Đêm đông gió táp mù sa,
Bất kỳ giữa trống canh ba tiến hành.
Kéo quân ra khỏi ngoài thành,
Nhằm nơi quân địch tung hoành đạn bay.
Pháp quân liệu thế trở xoay,
Tức thì lập trận bắn ngay không rời.
Hai quân bắn lẫn bắn hoài,
Sương mù chẳng thấy mặt người tấc gang.
Giời đông còn hãy mù sương,
Đinh Công sớm đã liệu đường quân đi.
Thành không bỏ lại tiếc gì,
Ba Đình thất thủ thôi thì cũng thôi!
Tàn quân thu thập đôi nơi,
Cô thành lại giữ một giời Ma Cao.
Giang sơn chẳng phụ anh hào,
Yếu thua khoẻ được lệ nào có sai.
Đinh Công khuất mặt ở đời,
Non xanh nước biếc sang người trắng da.
Nước non vẫn nước non nhà,
Nhớ ai một khúc gọi là viếng ai.