Biệt vong đệ lữ phần

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Biệt vong đệ lữ phần
Nam sự kỷ thời định,
Lữ phần kim cánh vi.
Nhất bôi loại phương thảo,
Song lệ lạc tà huy.
Chư điệt bằng thùy thác,
Cô tung dữ chúng vi.
Mân Giang[1] đi trạo xứ,
Hàn vũ dạ phi phi.

Từ biệt mộ người em chôn nơi đất khách
Việc ở cõi Nam biết bao giờ tính xong,
Mồ chôn đất khách nay lại ngày thêm hiu quạnh.
Rưới một chén rượu vào đám cỏ thơm ở trên mồ,
Hai hàng nước mắt nhỏ đầm đìa đương lúc bóng tà.
Mấy cháu con em biết ký thác cho ai?
Mình lẻ loi ra đi, trái với mọi người.
Nay ở sông Mân dời thuyền ra đi,
Giọt mưa lạnh ban đêm tầm tã.

   
Chú thích

  1. Mân Giang: sông ở Vĩnh Long (tức Rạch Mân Thích).