Buồn thi hỏng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Buồn thi hỏng
của Trần Tế Xương

Bụng buồn còn muốn nói năng chi?
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Một việc văn chương thôi cũng nhảm
Trăm năm thân thế có ra gì!
Được gần trường ốc vùng Nam Định
Thua mãi anh em cánh Bắc Kì.
Rõ thực nôm hay mà chữ tốt
Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy[1]

   
Chú thích

  1. Trường quy : Các luật lệ phải theo lúc làm quyển (như kiêng các tên huý của họ nhà vua...). Tú Xương lận đận về khoa cử tới tám lần, tức trên 20 năm.