Cá chép vượt đăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cá chép vượt đăng
của Nguyễn Khuyến

Cá chép vượt đăng là hình ảnh để chỉ học trò đi thi, đỗ cao, hoặc người hiền tài trải qua khó khăn, thử thách.

Cá thần vùng vẫy vượt qua đăng,
Được nước, nào ai dám rỉ răng?
Cưỡi gió giương vây lên cửa Vũ,
Xông mây rẽ sóng động vừng trăng,
Giếc, rô ngứa vẩy khôn tìm lối,
Trê, chuối theo đuôi dễ mấy thằng!
Gặp hội hóa rồng nơi chót vót
Đã lên, bay bổng tít bao chừng?