Cái đó

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cái đó
của Lê Thánh Tông

Mưa một trận dẫy ngòi[1] hoa,
Quyền nẩy cho đi trấn cõi xa.
Sấu vươn lưng ngang suối biếc,
Rồng há miệng đớp doành la[2].
Lòng không[3] lồng lộng người xem thấy,
Đường lợi nhao nhao nước chảy qua...
Ơn chúa biết tài, hay cắt đặt,
Duyên ra, cá nước khắp hòa[4] nhà.

   
Chú thích

  1. Dẫy ngòi: Đầy lạch
  2. Doành la: Dòng lụa
  3. Lòng không: Lòng trống rỗng, không tham vọng
  4. Khắp hòa: Mọi