Công báo năm 2018/Số 423 - 424

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số: 423 + 424 Ngày 06 tháng 03 năm 2018

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
23-02-2018 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. 3
23-02-2018 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 26
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
23-02-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 45
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ CÔNG THƯƠNG
22-02-2018 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT hợp nhất quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 47
22-02-2018 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BCT hợp nhất Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp. 58