Cảnh Hưng tam thập lục niên Ất Mùi khoa tiến sĩ đề danh bi ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cảnh Hưng tam thập lục niên Ất Mùi khoa tiến sĩ đề danh bi ký - 景興三十六年乙未科進士題名碑記  (1776) 
của Nguyễn Hoản

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Ất Mùi niên hiệu Cảnh Hưng thứ 36 (1775) do Nguyễn Hoản soạn, dựng ngày đầu tháng tiết trọng đông (tháng 11) niên hiệu Cảnh Hưng thứ 37 (1776).

景興三十六年乙未科進士題名碑記 Cảnh Hưng tam thập lục niên Ất Mùi khoa tiến sĩ đề danh bi ký

今瑤圖磐奠文運奎開欽奉皇上陛下體乾元成恒化寔賴大元帥總國政師上尚父睿斷文功武德靖王綱維治教兔采人才乙未孟冬會試命副將都督僉事桂郡公鄭逢題調戶部右侍郎行吏部左侍郎泰亭伯武陳紹知貢舉工部右侍郎黎久僩監試四場合胳潘輝益等十八名閱月殿試賜吳世治等同進士出身命書石以垂不朽


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.