Cổ nhân đàm luận/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một hôm đức Khổng-Tử dẫn các học trò vào chơi trong một cái chùa. khi qua sân chùa, học trò thấy có một người bằng đá tạc đứng ở sân, miệng khóa bằng ba cái khóa đồng, học trò mới hỏi ngài thế là ý gì vậy ? ngài quay lại bảo các học trò rằng : « Ấy là người ngày xưa giậy cách nói phải giữ mồm là như thế đó, có nói phải cẩn ngôn ».