Cổ nhân đàm luận/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

68. — CẨN NGÔN

Một hôm đức Khổng-Tử dẫn các học trò vào chơi trong một cái chùa. khi qua sân chùa, học trò thấy có một người bằng đá tạc đứng ở sân, miệng khóa bằng ba cái khóa đồng, học trò mới hỏi ngài thế là ý gì vậy? ngài quay lại bảo các học trò rằng: « Ấy là người ngày xưa giậy cách nói phải giữ mồm là như thế đó, có nói phải cẩn ngôn ».