Chợt giấc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chợt giấc
của Trần Tế Xương


Nằm nghe tiếng trống, trống canh ba
Vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra.
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả.
Việc gì mà thức một mình ta?