Chim đa đa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Khi chim đa đa thấy con cái nó lâm nạn, mình mới mọc lông, không bay được mà tránh cho khỏi chết, thì nó giả đò bị thương tích, và bay sà sà thết lết cái cánh, nhử kẻ săn với con chó, làm cho con cái khỏi hại, cứu khỏi chết: rồi khi thợ săn tưởng con chó mình đà chụp vật nó, thì nó bèn cất cánh bay lên, cười người ấy mất cở[1], đã đành.

Nghe ra cầm thú khôn lanh, cũng hay ố tử tham sanh như người.

   
Chú thích

  1. Nay nói mắc cỡ.