Chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng
của Lê Thánh Tông

Than thán[1] ngàn Tương cát một doi,
Trên không man mác trận nhàn thoi[2].
Ngàn hiu gió, cái[3] bay lẻ,
Nước rặc[4] lui, hàng[5] đỗ đôi.
Vàng khắp ruộng thu[6] ăn dễ đủ,
Bạc in bãi sở chén thưa rồi[7].
Đệm hoa đầm ấm khi nằm, thức,
Khăn khắn[8] nào quên đạo chúa tôi[9].

   
Chú thích

  1. Than thán: Phẳng phiu
  2. Nhàn thoi: Nhạn đưa thoi
  3. Cái: Một con
  4. Rặc: Xuống
  5. Hàng: Hàng nhạn
  6. Ruộng thu: Ruộng mùa
  7. Chén thưa rồi: Bãi cây sở (cây dại mọc ở bãi sông, quả có hạt) trắng như bạc, chim ăn (chén) thưa đi rồi
  8. Khăn khắn: Canh cánh
  9. Đạo chúa tôi: Chim nhạn nằm cả đàn ở bãi cát tựa như nằm trên tấm đệm lớn, rất đầm ấm, và lúc nào cũng giữ nghĩa chúa tôi của cả đàn chim