Chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Than thán[1] ngàn Tương cát một doi,
Trên không man mác trận nhàn thoi[2].
Ngàn hiu gió, cái[3] bay lẻ,
Nước rặc[4] lui, hàng[5] đỗ đôi.
Vàng khắp ruộng thu[6] ăn dễ đủ,
Bạc in bãi sở chén thưa rồi[7].
Đệm hoa đầm ấm khi nằm, thức,
Khăn khắn[8] nào quên đạo chúa tôi[9].

   
Chú thích

  1. Than thán: Phẳng phiu
  2. Nhàn thoi: Nhạn đưa thoi
  3. Cái: Một con
  4. Rặc: Xuống
  5. Hàng: Hàng nhạn
  6. Ruộng thu: Ruộng mùa
  7. Chén thưa rồi: Bãi cây sở (cây dại mọc ở bãi sông, quả có hạt) trắng như bạc, chim ăn (chén) thưa đi rồi
  8. Khăn khắn: Canh cánh
  9. Đạo chúa tôi: Chim nhạn nằm cả đàn ở bãi cát tựa như nằm trên tấm đệm lớn, rất đầm ấm, và lúc nào cũng giữ nghĩa chúa tôi của cả đàn chim