Chuyện giải buồn cuốn sau/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

81. — quân mò hóng.

Ông tổng trấn đất Giao-châu mua về hai thằng mọi đen thui như lọ nồi, náng chơn nó dày như mo, ngữa lưỡi gươm cho nó đi qua đi lại cũng không động chạm chi cả. Bắc đĩ gã cho nó, đĩ sanh con ra lại trắng; bạn tác nó cười nói không phải con nó, nó hồ nghi bắc con mà giết; té ra xương con cũng đen như xương gà ác, mới biết rằng lầm. Thường dạy hai đứa múa đánh võ, bộ tịch nó nhảy nhún cũng dễ coi.