Dụng Hồng Châu đồng úy Phạm công vận phụng trình khảo thí chư công

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dụng Hồng Châu đồng úy Phạm công vận phụng trình khảo thí chư công - 用洪州同尉范公韻奉呈考試諸公
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

諸公滾滾在岩廊,
士子難窺數仞牆。
玉石最宜區辨別,
鸞雞忍史並飛翔。
得賢董子興炎漢,
黜直劉蕡弱晚唐。
天詔丁寧容博取,
要先忠讜後詞章。

Chư công cổn cổn tại nham lang,
Sĩ tử nan khuy sổ nhận tường,
Ngọc thạch tối nghi khu biện biệt,
Loan kê nhẫn sử tịnh phi tường.
Đắc hiền Đổng Tử hưng Viêm Hán,
Truất trực Lưu Phần nhược Vãn Đường.
Thiên chiếu đinh ninh dung bác thủ,
Yếu tiên trung đảng hậu từ chương.

Trong nhà cao các ông tất bật,
Sĩ tử khó lòng dòm qua được bức tường cao mấy nhẫn.
Ngọc hay đá phải phân biệt cho rõ,
Đừng để phượng với gà bay chung với nhau.
Được người hiền tài như Đổng Tử làm hưng thịnh nhà Hán,
Truất người trung thực như Lưu Phần làm cho suy yếu nhà Đường.
Chiếu vua cặn kẽ cho phép lấy rộng.
Trước phải xem phần trung chính, sau hãy xét đến văn chương.