Giễu người thi đỗ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giễu người thi đỗ
của Trần Tế Xương


Một đàn thằng hỏng đứng mà trông,
Nó đỗ khoa này có sướng không !
Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt,
Dưới sân, ông cử ngỏng đầu rồng.