Giọt máu chung tình/Hồi thứ ba

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

HỒI THỨ BA

Vỏ-đông-Sơ kiếm nhà thuê ngụ

Trần-tú-Tài quyết ý xem ma

Khi Đông-Sơ đi tới một xóm kia ở cách kinh-thành chừng ít dặm, thì thấy một cái nhà, chung quanh có vườn cây mát mẻ, phòng buồng khoãn khoát, bàn ghế sẵng sàng, thì mướn nhà ấy ở và mướn một tên Thơ-Đồng để khi quạt nước pha trà, cho có người sớm khuya hũ hĩ. Đó rồi tháng ngày thơ thẫn, chĩ lo bạn với sách đèn, có rãnh việc dư công, lại tập rèn vỏ nghệ.

Thiều quang thấm thoát, mấy phen thỏ lặn ác tà, cúc muộn sen tàng, lẩn bẩn tính gần sáu tháng. Xãy nghe kinh-thành đăng bãn, tới kỳ mở hội thu-vi. Nào là, văn-sĩ, nào là vỏ-sanh, người quần trắng, kẻ áo xanh, náo nức chờ ngày hội thí.

Khi Đông-Sơ đương dứng trước cửa xãy thấy một người ngoài ngỏ bước vô, xem tướng diện cũng một khách sĩ hạnh nho phong, dung nghi tề chĩnh. Khi bước vô tới cữa thì chào Đông-Sơ rồi nói rằng: « Tôi là khách tha hương mới đến, lở bước tới đây, muốn kiếm nhà tá túc một đêm, đặng chờ ngày mai sẻ vào trường ứng thí, xin quới-quan có biết nhà nào trống chũ, xin chĩ làm ơn, đặng ở đở ít ngày thì lôi hết lòng cãm tạ. »

Đông-Sơ nói: « Tôi cũng người xứ lạ, mới mướn đặng nhà nầy, nhưng có một cái phòng mà thôi, e Quới-khách không tiện bề trú ngụ. Vậy để tôi hỏi lại Thơ-Đồng coi nó có biết nhà nào chỉ giùm cho Quới-khách.

Tên Thơ-Đồng nghe nói, liềng lật đật chạy ra và nói: có, có, gần đây có một nhà vắng chũ, bỏ trống mấy tháng nay, nhưng mà không ai dám ở. »

Đông-Sơ nghe nói lấy làm lạ, day lại hỏi rằng: « sao mà không ai dám ở.?

Thơ-Đồng nói: « Nhà đó có một con ma 4 cẳng dữ lắm. »

Tên khách kia nói: « Mà mi chắc có ma không? »

Thưa chắc, vì tháng trước đây có một tên lái buôn phương xa tới mướn, nữa đêm con ma ấy hiện ra làm cho tên lái buôn hoãn kinh, tông cữa mà chạy, cách ít lâu có tên khách Quãng-Đông tới ở, rồi nữa đêm cũng xách gói chạy la. Hỏi y thì y nói, nhà có quĩ ma, nên không dám ở. »

Đông-Sơ nghe nói đứng sững chưa kịp buông lời, thì tên kia chúm chiếm miệng cười rồi vỗ vai Thơ-Đồng mà nói: Mình là một loại người có khí phách tinh thần, có thịt xương gan ruột, lẻ đâu sợ một giống không máu mủ thịt xương, sợ cái bóng dáng phưởng phất trong cỏi u-u minh-minh, vô hình vô dạng, không hề gì đâu. Người ta nghe nói ma thì sợ, chớ tôi trông gặp nó đặng coi nó làm thế nào cho biết, có cang gì mà ngại. »

Thơ-Đồng nghe nói thì le lưởi như rắn lục.

Tên khách ấy day lại nói với Đông-Sơ rằng: cũng một diệp may mắng cho tôi đặng ở gần guổi với Quới-quan cho tiện bề tới lui đàm đạo. » Nói rồi mượn tên Thơ-Đồng dắc qua coi nhà, đặng mướn mà ở.

Đông-Sơ lật đật biểu Thơ-Đồng dắc đi và mĩn cười mà nói với tên khách ấy rằng: Tôi sẻ ước ao cho Quới-hữu đến ở cho bình yên vô sự, và xin Quới-hữu có rãnh ngày giờ, thì đến đàm đạo cùng tôi chơi cho giãi muộn. Nói rồi tên khách ấy cúi đầu từ giã Đông-Sơ, và đi với Thơ-Đồng một lược.

Nguyên tên khách nầy là Trần-Đạt, quê ở Sơn-Tây, đã có thi đỗ một khoa Tú-tài rồi, nay đến kinh thành đặng tính vào hội thi.