Hàm Thuận cảm hoài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hàm Thuận cảm hoài
của Nguyễn Thông

Hàm Thuận: tên một huyện thuộc tỉnh Bình Thuận. Tác giả bỏ Nam Kỳ ra làm nhà ở đó lâu năm, nên cảm nhớ quê hương, làm bài này.

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Hàm Thuận cảm hoài
Cô đĩnh phát Long Châu,
Phong yên bạng tiểu lâu.
Trường niên thương viễn biệt,
Đa nạn tích yêm lưu.
Địa trách y sơn chuyển,
Thiên không nhập hải lưu.
Đồ Nam tri hữu lộ,
Nan tá Đẩu sà phù[1].

Ở Hàm Thuận cảm nhớ
Từ Vĩnh Long chèo thuyền con ra đi,
Cứ noi theo ngọn khói lửa của vòm canh ở ngoài biển.
Lâu năm xa cách nhà, lấy làm thương nhớ,
Nhưng tiếc vì gặp nhiều hoạn nạn, phải lưu ở đây lâu.
Đất chật hẹp chạy quanh theo núi,
Trời mênh mông lẫn lộn với bể.
Tính đường vô Nam, tôi muốn mưu đồ việc lớn,
Nhưng mà khó mượn được cái bè nổi đi lên sao Đẩu.

   
Chú thích

  1. Ý câu thơ nói tính đường về Nam nhưng không có phương tiện như cái bè của Trương Khiên thời xưa đi sứ qua sông Ngân Hà để lên sao Đẩu.