Hạnh Thục ca/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Âu lo việc nước hãy nhiều,
Ninh-lăng đại lễ phải điều trước toan.
Đến tuần tháng chạp công thoan[1],
Mồng hai hiệp-cát nghinh sang bảo-thành[2].

   
Chú thích

  1. Công thoan: là công việc xong rồi.
  2. Bảo-thành: là khiêm-cung, lăng vua Dực-tông.