Hoàng triều Minh Mệnh thất niên Bính Tuất Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàng triều Minh Mệnh thất niên Bính Tuất Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi - 皇朝明命柒年丙戌會試科進士題名碑  (1831) 
của không rõ

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa thi Hội năm Bính Tuất niên hiệu Minh Mệnh thứ 7 (1826), dựng vào tháng 3 niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 12 (1831).

皇朝明命柒年丙戌會試科進士題名碑 Hoàng triều Minh Mệnh thất niên Bính Tuất Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

賜 第 二 甲 進 士 出 身 貳 名

黃 濟 美, 舉人, 山西鎮國威府慈廉縣東鄂社人, 年庚乙卯參拾貳歲

阮 輝 佑, 監生, 海陽鎮寧江府四歧縣春裊社人, 年庚癸卯肆拾肆歲


賜 第 三 甲 同 進 士 出 身 捌 名

潘 清 簡, 舉人, 永清鎮定遠府永平縣安盛和村人, 年庚丙辰參拾壹歲

朱 文 議, 舉人, 北寧鎮慈山府安豊縣安阜社人, 年庚丁未肆拾歲

武 璠, 舉人, 懷德府壽昌縣寺塔村人, 年庚甲子貳拾參歲

蘇 珍, 舉人, 北寧鎮順安府文江縣春梂社人, 年庚辛亥參拾陸歲

魏 克 循, 舉人, 乂安鎮德壽府宜春縣春園社人, 年庚己未貳拾捌歲

鄧 文 啟, 舉人, 會元北寧鎮順安府文江縣弄亭社人, 年庚甲寅參拾參歲

武 時 敏, 舉人, 乂安鎮德壽府宜春縣會統社人, 年庚乙卯參拾貳歲

阮 文 勝, 舉人, 懷德府永順縣安泰坊人, 年庚癸亥貳拾肆歲。

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.