Hoàng triều Tự Đức cửu niên Bính Thìn khoa tiến sĩ đề danh bi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàng triều Tự Đức cửu niên Bính Thìn khoa tiến sĩ đề danh bi - 皇朝嗣德玖年丙辰科進士題名碑  (1856) 
của không rõ

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Bính Thìn niên hiệu Tự Đức thứ 9 (1856).

皇朝嗣德玖年丙辰科進士題名碑 Hoàng triều Tự Đức cửu niên Bính Thìn khoa tiến sĩ đề danh bi

第 一 甲 進 士 及 第 第 參 名 壹 名

魏 克 亶, 干祿縣訓道舉人出身, 年庚丁丑肆拾歲, 乂安省德壽府宜春縣春圓總春圓社.


第 三 甲 同 進 士 出 身 五 名

鄭 春 榜, 寧江府教授舉人出身, 年庚戊子貳拾玖歲, 南定省春長府膠水縣行善總行善社.

陳 輝 丹, 嗣德八年乙卯科舉人, 年庚丙戌參拾壹歲, 海陽省南策府至靈縣高堆總突嶺社.

吳 文 度, 嗣德元年戊申恩科舉人, 六年入監, 年庚戊寅參拾玖歲, 山西省永祥府白鶴縣日昭總日昭社.

潘 廷 評, 嗣德三年庚戌科舉人, 四年入監, 年庚辛卯貳拾陸歲, 承天府廣田縣安城總富良社.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.