Hoàng triều Tự Đức nhị niên Kỷ Dậu Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàng triều Tự Đức nhị niên Kỷ Dậu Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi - 皇朝嗣德貳年己酉會試科進士題名碑  (1849) 
của không rõ

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa thi Hội năm Kỷ Dậu niên hiệu Tự Đức thứ 2 (1849).

皇朝嗣德貳年己酉會試科進士題名碑 Hoàng triều Tự Đức nhị niên Kỷ Dậu Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

賜第二甲進士出身貳名

杜 惟 堤,舉人,年庚丁丑參拾參歲,南定省建昌府舒池縣巨林總香閤社。

黎 廷 延,舉人,年庚甲申貳拾陸歲,河內省常信府青池縣姜亭總仁睦舊社下亭村。


賜第參甲同進士出身拾名

陳 輝 琨,舉人,年庚丙子參拾肆歲,南定省義興府天本縣天本總天本社。

阮 蔡 悌,舉人,年庚癸亥肆拾柒歲,乂安省英山府梁山縣都梁總文場社安泗村。

潘 仕 俶,舉人,年庚壬午貳拾捌歲,乂安省英山府清漳縣武烈總武烈社。

范 光 滿,舉人,年庚丁丑參拾參歲,河內省懷德府慈廉縣明早總東鄂社。

阮 成 允,舉人,年庚丁卯肆拾參歲,河靜省河清府石河縣上貳總同門社。

黃 廷 專,舉人,年庚壬申參拾捌歲,河內省常信府青池縣清烈總苓唐總苓唐社。

吳 從 儒,舉人,年庚癸酉參拾柒歲,平定省安仁府綏遠縣富豊總順義村。

范 文 奎,舉人,年庚壬申參拾捌歲,廣南省升平府桂山縣春富中總香桂社。

阮 馮 翼,舉人,年庚丙寅肆拾肆歲,廣平省廣澤府平政縣順安總景陽社。

周 惟 新,舉人,年庚乙酉貳拾五歲,山西省國威府石室縣石舍總馮舍社永祿村。

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.