Hoàng triều Thành Thái nguyên niên Kỷ Sửu khoa tiến sĩ đề danh bi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàng triều Thành Thái nguyên niên Kỷ Sửu khoa tiến sĩ đề danh bi - 皇朝成泰元年己丑科進士題名碑  (1889) 
của không rõ

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Kỷ Sửu niên hiệu Thành Thái thứ 1 (1889).

皇朝成泰元年己丑科進士題名碑 Hoàng triều Thành Thái nguyên niên Kỷ Sửu khoa tiến sĩ đề danh bi

賜 第 二 甲 進 士 出 身 貳 名

黃 柄年庚子丁巳廣治省肇豐府順呂縣碧羅總碧溪社叁十叁式訓梁預肇豐府援舉人出身

阮 曰 玶 年庚壬子河內省懷德府安德縣太平總御公社叁拾縣訓預舉人出身


賜 第 三 甲 同 進 士 出 身 拾 名

阮 玉 蓮 年庚戊申南定省... 行善社... 同慶元年丙戌科舉人

郭 有 楊年庚丁巳南定省... 行善總行善社...

陳 道 潛 年庚己未丞府廣田縣...

阮 忠 勸年庚己酉河西省懷德府丹鳳縣山... 肆拾堂殿建福元年甲申科舉人

鄧 如 望年庚乙卯承府豐田永昌總世圭社... 翰林際典府... 修充... 院行走

尊 室 冷年庚辛... 貳拾玖歲編修傾內間子.. 出身.

陳 文 潘年庚甲寅海陽省平江府河馮縣慈烏總慈烏社... 丙戌科舉人

陳 士 琢年庚癸卯河靜省... 丹場社肆拾柒歲建福元年甲申... 忍科舉人

阮 圭年庚丁巳河內省...

潘 文 愷年庚甲寅廣平省...

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.