Hoàng triều Thiệu Trị thất niên Đinh Mùi Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàng triều Thiệu Trị thất niên Đinh Mùi Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi - 皇朝紹治柒年丁未會試科進士題名碑  (1847) 
của không rõ

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa thi Hội năm Đinh Mùi niên hiệu Thiệu Trị thứ 7 (1847), khắc vào tháng 10 niên hiệu Thiệu Trị năm thứ 7 (1847).

皇朝紹治柒年丁未會試科進士題名碑 Hoàng triều Thiệu Trị thất niên Đinh Mùi Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

賜 第 一 甲 第 三 名 進 士 及 第 一 名

潘 叔 直, 監生, 乂安省演州府東城縣雲岫社富寧村, 年庚戊辰四十歲.


賜 第 二 甲 進 士 出 身 二 名

阮 文 顯, 舉人, 會元, 廣治省肇豊府海陵縣安舒總美政村, 年庚丁亥二十一歲.

鄭 廷 泰, 舉人, 河內省常信府青池縣姜亭總安定下村, 年庚癸未二十五歲.


賜 第 三 甲 同 進 士 出 身 四 名

黃 仲 元, 舉人, 承天府香水縣居正總月瓢社, 年庚庚午三十八歲.

阮 德 滋, 舉人, 廣治省肇豊府海陵縣安舒總安舒社, 年庚乙亥三十三歲.

鄭 春 賞, 舉人, 北寧省慈山府東岸縣會阜總名林社, 年庚丙子三十二歲.

武文效, 舉人, 平定省安仁府綏遠縣美順總堅幸村, 年庚辛未三十八歲.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.