Hoa biết nói

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoa biết nói
của Lê Thánh Tông

Hoa ở đây chỉ Dương Quý Phi. Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi ra hồ sen dự yến thưởng hoa. Minh Hoàng trỏ vào Quý Phi và bảo tả hữu rằng: "Những hoa ấy sánh thế nào được với đóa hoa biết nói này".

Quốc sắc xem bằng ngọc mới đông,
Hay cười hay thốt[1] khá dường bông[2].
Nhiều phen hỏi nguyệt đeo hơi quế,
Mấy phút chào xuân kém nhụy hồng,
Một thức thơm tho lầu gác phượng,
Mười phần tươi tốt mặt tai rồng[3].
Bên thành cách ngỡ lòng chưa phỉ,
Bao mượn Huyền Đô[4] đắp đỉnh Bồng[5].

   
Chú thích

  1. Thốt: Nói
  2. Dường bông: Tựa như hoa
  3. Rồng: Vua
  4. Huyền Đô: Ở trên Đại La Thiên, có ba cung điện: Thượng cung, trung cung và hạ cung
  5. Đỉnh Bồng: Tức núi Bồng Lai. Huyền Đô và Bồng Lai đều là chỗ ở của tiên