Hoa sen non

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dìu dịu Lam Điền ngọc mới tương[1],
Hồ thanh, sắc ánh, mặt dường gương.
Ngọc in làm dáng tiền sơ đúc[2],
Chàm nhuộm nên màu, tán chửa giương.
Lạt biếc mới khai mày Thái mẫu[3],
Thắm hồng còn kín má Vương Tường[4].
Khách thơ hứng nghĩ hiềm[5] chưa đủ,
Mười trượng[6] hoa thì mười trượng hương.

   
Chú thích

  1. Ngọc xứ Lam Điền mới ra
  2. Lá sen mới nảy trông như đồng tiền tròn mới đúc
  3. Thái mẫu: Dương Quý Phi
  4. Vương Tường: Chiêu Quân
  5. Hiềm: E
  6. Trượng: Đơn vị dài bằng 4 m