Khuyến đãi bằng hữu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khuyến đãi bằng hữu (Khuyên đối xử với bạn bè)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Làm người dầu đã bạn cùng ai,
Chữ "tín" tua thìn chẳng chút sai.
Đừng có nồng chi rồi lại lạt,
Nếu mà thắm lắm át liền phai
Chợ, hàng, miễn chớ tuồng chơi, họp,
Rượu, bạc xin thôi sức ép nài.
"Sắc ắt sơ[1]" - hằng cẩn đấy,
Yêu nhau, nghĩa ấy mới bền dai.

   
Chú thích

  1. Sắc ắt sơ: phê phán bạn nhiều tất sẽ xa nhau (Luận ngữ)