Kinh Kính Mừng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Kinh Kính Mừng
của Không rõLa-tinh

Ave, Maria, grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui,
Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ.
Amen.

Tiếng Việt

Kính mừng Maria đầy ơn phúc,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ
và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử.
Amen