Lên sáu/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

19

Mày đẻ ra,
là người Việt;
mày phải biết,
yêu nước Nam.
Bốn nghìn năm,
nước đã cũ;
nhờ Bảo-Hộ,
dần văn-minh.
Tính số dân,
hai-nhăm triệu;
cùng yêu-giấu,
như anh em.