Lên sáu/Bảng chữ cái

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

a
b
c
d
đ
e
g
h
i
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y
A
B
C
D
Đ
E
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
a b c d đ e g h
i k l m n o p q
r s t u v x y
A B C D Đ E
G H I K L M
N O P Q R S
T U V X Y
a ă â o ô ơ
e ê u ư
i y

Dạy trẻ biết bây nhiêu chữ này là chữ chính, có thể viết một mình nó thành chữ mà đọc kể là tiếng được: nhưng có ba chữ « ă â i » không thường dùng một mình.

Ngoài bây nhiêu chữ thời là những nét phụ, có phụ vào những chữ chính mới kể là chữ.


´ ` ̉ ~
a á à ã