Lý Ông Trọng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lý Ông Trọng
của Lê Thánh Tông

Tầm cả tầm cao chỉn xuất quần[1],
Khí thiêng quang nhạc[2] dấu mười phần.
Phò Nam, dẹp Bắc tài văn võ,
Chắn nước, dời non sức quỉ thần,
Vòi vọi Thụy Hương[3] từ đã đặng,
Nhơn nhơn Tư mã tiếng còn răn.
Chàng Cao, gã Triệu chiêm bao rõ[4],
Càng sợ An Nam có thánh nhân.

   
Chú thích

  1. Chỉn xuất quần: Thật khác người
  2. Quang nhạc: Trời đất
  3. Thụy Hương: Làng Chèm
  4. Triệu Xương, Cao Biền, các quan "thiên triều", nằm mộng thấy Lý Ông Trọng rất kính phục bèn lập đền thờ. Lý Ông Trọng người huyện Từ Liêm, quận Giao Chỉ, sức vóc vạm vỡ, sang Trung Quốc học tập, Tần Thủy Hoàng trao cho chức Tư lệ hiệu úy, đem quân trấn thủ Lâm Thao (Trung Hoa), oai danh rung động cả Hung Nô