Lưu Nguyễn từ biệt các tiên nữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một niềm nhớ chúa một âu[1] nhà,
Cửa động dùng dằng ngại bước ra.
Hương tứ phiêu[2], khi gió thổi,
Cố viên lạc[3], thuở trăng tà,
Non cao mây phủ dư ngàn dặm,
Sông thẳm sầu đeo mấy phút hoa.
Dầu nhẫn[4] bắc nam đường có cách,
Bao nhiêu cảnh cũ mựa[5] quên mà.

   
Chú thích

  1. Âu: Lo
  2. Hương tứ phiêu: Lòng nhớ quê hương
  3. Cố viên lạc: Lạc mất đường về vườn cũ
  4. Dầu nhẫn: Toàn cõi
  5. Mựa: Chớ