Bước tới nội dung

Lưu Nguyễn từ biệt các tiên nữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Lưu Nguyễn từ biệt các tiên nữ
của Lê Thánh Tông

Một niềm nhớ chúa một âu[1] nhà,
Cửa động dùng dằng ngại bước ra.
Hương tứ phiêu[2], khi gió thổi,
Cố viên lạc[3], thuở trăng tà,
Non cao mây phủ dư ngàn dặm,
Sông thẳm sầu đeo mấy phút hoa.
Dầu nhẫn[4] bắc nam đường có cách,
Bao nhiêu cảnh cũ mựa[5] quên mà.

   
Chú thích

  1. Âu: Lo
  2. Hương tứ phiêu: Lòng nhớ quê hương
  3. Cố viên lạc: Lạc mất đường về vườn cũ
  4. Dầu nhẫn: Toàn cõi
  5. Mựa: Chớ