Luật Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2020/Phụ lục 2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phụ lục II
DANH MỤC HÓA CHẤT, KHOÁNG VẬT CẤM

STT Tên hóa chất theo tiếng Việt Tên hóa chất theo tiếng Anh Mã HS Mã số CAS
1 Các hợp chất O-Alkyl (< C10, gồm cả cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-phosphonofloridat O-Alkyl (<= C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates 2931.00
Ví dụ: Example:
• Sarin: O-Isopropylmetyl phosphonofloridat • Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluorid ate 2931.9080 107-44-8
• Soman: O-Pinacolyl metylphosphonofloridat • Soman: O-Pinacolyl metylphosphonofloridat 2931.9080 96-64-0
2 Các hợp chất O-Alkyl (< C10, gồm cả cycloalkyl) N, N-dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-phosphoramidocyanidat O-Alkyl (<= C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates 2931.00
Ví dụ: Example:
Tabun:O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidat Tabun:O-Ethyl N,N-dimetyl phosphoramidocyanidate 2931.9080 77-81-6
3 Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc < C10, gồm cả cycloalkyl) S-2- dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-aminoetyl alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonothiolat và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng O-Alkyl (H or <= C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or iPr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts 2930.90
Ví dụ: Example:
O-Etyl S-2-diisopropylaminoetyl metyl phosphonothiolat O-Ethyl S-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate 2930.9099 50782-69-9
4 Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh: Sulfur mustards:
• 2-Cloroetylchlorometylsulfit • 2-Chloroethyl chloromethylsulfide 2930.9099 2625-76-5
• Khí gây bỏng: Bis (2- cloroetyl) sulfit • Mustard gas: Bis (2chloroethyl) sulfide 2930.9099 505-60-2
• Bis (2-cloroetylthio) metan • Bis(2- chloroethylthio) methane 2930.9099 63869-13-6
• Sesquimustard: 1,2-Bis (2- cloroetylthio) etan • Sesquimustard: 1,2- Bis (2- chloroethylthio)ethane 2930.9099 3563-36-8
• 1,3-Bis (2-cloroetylthio) -n-propan • 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 2930.9099 63905-10-2
• 1,4-Bis (2-cloroetylthio) -n-butan • 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 2930.9099 142868-93-7
• 1,5-Bis (2-cloroetylthio) -n-penta • 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane 2930.9099 142868-94-8
• Bis (2-cloroetylthiometyl) ete • Bis(2-chloroethylthiomethyl) ether 2930.9099 63918-90-1
• Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy: Bis (2-cloroetylthioetyl) ete • O-Mustard: Bis (2-chloroethylthioethyl) ether 2930.9099 63918-89-8
5 Các hợp chất Lewisit: Lewisites:
• Lewisit 1: 2-Clorovinyldicloroarsin • Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine 2931.9080 541-25-3
• Lewisit 2: Bis (2-chlorovinyl) cloroarsin • Lewisite 2: Bis (2-chlorovinyl) chloroarsine 2931.9080 40334-69-8
• Lewisit 3: Tris (2-chlorovinyl) arsin • Lewisite 3: Tris (2-chlorovinyl) arsine 2931.9080 40334-70-1
6 Hơi cay Nitơ: Nitrogen mustards:
• HN1: Bis (2-chloroethyl) etylamin • HN1: Bis (2-chloroethyl) ethylamine 2921.1999 538-07-8
• HN2: Bis (2-chloroetyl) metylamin • HN2: Bis (2-chloroethyl) methylamine 2921.1999 51-75-2
• HN3: Tris (2-cloroetyl) amin • HN3: Tris (2-chloroethyl) amine 2921.1999 555-77-1
7 Saxitoxin Saxitoxin 3002.90 35523-89-8
8 Ricin Ricin 3002.90 9009-86-3
9 Các hợp chất Alkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr) phosphonyldiflorit Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides
Ví dụ: Example:
DF: Metylphosphonyldiflorit DF: Methylphosphonyldifluoride 2931.9020 676-99-3
10 Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc < C10, gồm cả cycloalkyl) O-2- dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)aminoetyl alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonit và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng O-Alkyl (H or <= C10, incl. cycloalkyl) O-2dalkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts 2931.00
Ví dụ: Example:
QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoetyl metylphosphonit QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite 2931.9080 57856-11-8
11 Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate Chlorosarin: O-Isopropyl metylphosphonocloridat 2931.9080 1445-76-7
12 Chlorosoman: O-Pinacolyl metylphosphonocloridat Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate 2931.9080 7040-57-5
13 Axit dodecyl benzen sunfonic (DBSA) Dodecyl benzene sulfonic acid (DBSA) 29041000 27176-87-0
14 Amiăng crocidolit Asbestos crocidolite 2524.10.00 12001-28-4
15 Amiăng amosit Asbestos amosite 2524.90.00 12172-73-5
16 Amiăng anthophyllit Asbestos anthophyllite 2524.90.00 17068-78-9
77536-67-5
17 Amiăng actinolit Asbestos actinolite 2524.90.00 77536-66-4
18 Amiăng tremolit Asbestos tremolite 2524.90.00 77536-68-6