Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Chương VI/Mục 3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 102. Nguồn hình thành quỹ[sửa]

 1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
 2. Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 3. Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần.
 4. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.
 5. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 103. Sử dụng quỹ[sửa]

 1. Trả trợ cấp thất nghiệp.
 2. Hỗ trợ học nghề.
 3. Hỗ trợ tìm việc làm.
 4. Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 5. Chi phí quản lý.
 6. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 96Điều 97 của Luật này.

Điều 104. Chi phí quản lý[sửa]

Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp bằng mức chi phí quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 105. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp[sửa]

Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính như quy định tại Điều 94 của Luật này.