Luật Cư trú nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Chương VI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 40. Hiệu lực thi hành[sửa]

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Điều 41. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu[sửa]

Chính phủ chỉ đạo cơ quan, tổ chức hữu quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu để tự mình hoặc kiến nghị, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định lạm dụng hộ khẩu để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của

Điều 42. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành[sửa]

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 8, Điều 12, khoản 1 Điều 20 của Luật này.

Luật này đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Đã ký

Nguyễn Phú Trọng