Bước tới nội dung

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch

Bộ luật Hoa Kỳ: Tiêu mục 17 (United States Code: Title 17) bao gồm các đạo luật quy định về bản quyền. Nội dung chủ yếu là Đạo luật bản quyền 1976 được sửa đổi bổ sung bởi các đạo luật sau này. Bản dịch của Cục Bản quyền tác giả là không đầy đủ và cần được bổ sung. Lưu ý rằng Cục Bản quyền sử dụng “Hợp chủng quốc” thay vì “Hợp chúng quốc”.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".