25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 406

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 406. Ký hiệu quyền tác giả: sai sót về tên hoặc ngày trên bản sao và bản ghi

Điều 406: Ký hiệu quyền tác giả: lỗi về tên và ngày công bố trên các bản sao và bản ghi

(a). Lỗi về tên: đối với các bản sao và bản ghi được phân phối công cộng tới công chúng thông qua sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả trước ngày có hiệu lực của Luật thi hành Công ước BERNE năm 1988, mà những người được nêu tên trong ký hiệu quyền tác giả trên bản sao hoặc bản ghi được phân phối công cộng tới công chúng thông qua sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả không phải là tên của chủ sở hữu quyền tác giả, hiệu lực và quyền sở hữu quyền tác giả không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bất kỳ người nào mà ngay tình tiến hành một công việc mà xâm phạm quyền tác giả có cơ sở bảo chữa toàn vẹn đối với bất kỳ hành vi khởi kiện nào về sự vi phạm đó nếu những người này chứng minh là mình đã bị lừa dối thông qua ký hiệu đó và tiến hành công việc đó một cách ngay thẳng theo nội dung của sự chuyển nhượng hoặc cấp phép từ người được nêu tên trong ký hiệu đó, trừ phi trước khi công việc này được tiến hành:

(1). Việc đăng ký đối với tác phẩm đã được thực hiện theo tên của người chủ sở hữu quyền tác giả; hoặc
(2). Tài liệu thi hành bởi người được nêu tên trên ký hiệu và việc chỉ ra quyền sở hữu quyền tác giả đã được đăng ký.

Người được nêu tên trong ký hiệu có nghĩa vụ thanh toán cho chủ sở hữu quyền tác giả tất các các khoản tiền nhận được từ sự chuyển nhượng hoặc cấp phép quyền tác giả theo nội dung đã được thực hiện bởi người được nêu tên trong ký hiệu này.

(b). Lỗi về ngày: khi mà ngày theo năm trong ký hiệu trên bản sao hoặc bản ghi được phân phối trước ngày có hiệu lực của Luật thi hành Công ước BERNE năm 1988 thông qua sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả là sớm hơn năm mà trong năm đó việc công bố lần đầu tác phẩm xẩy ra, bất kỳ khoảng thời gian nào được tính từ năm công bố lần đầu theo Điều 302 là được tính từ năm ghi trong ký hiệu. Đối với ngày theo năm được nêu trong ký hiệu này là muộn hơn một năm so với năm mà trong năm đó việc công bố lần đầu xẩy ra, tác phẩm đó được coi như đã được công bố mà không có bất kỳ một thông báo nào và được điều chỉnh bởi các quy định của Điều 405.

(c). Bỏ sót ngày và tên: đối với các bản sao hoặc bản ghi được phân phối tới công chúng trước ngày có hiệu lực của Luật thi hành Công ước BERNE năm 1988 thông qua sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả mà không có bất kỳ tên hoặc bất kỳ ngày nào mà có thể hợp lý coi là một phần của ký hiệu, tác phẩm này được coi là đã được công bố mà không có bất kỳ ký hiệu nào và được điều chỉnh bởi các quy định của Điều 405 như đã có hiệu lực vào ngày trước ngày có hiệu lực của Luật thi hành Công ước BERNE năm 1988.