25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 408

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 408. Quy định chung về đăng ký quyền tác giả

Điều 408: Quy định chung về đăng ký quyền tác giả

(a). Đăng ký được phép: vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả lần đầu đang tồn tại đối với bất kỳ tác phẩm đã hoặc chưa công bố nào mà quyền tác giả đối với tác phẩm đó được bảo hộ trước ngày 1/1/1978, và trong khoảng thời gian tồn tại của bất kỳ quyền tác giả được bảo hộ vào hoặc sau ngày đó, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc bất kỳ quyền độc quyền nào đối với tác phẩm có thể đạt được yêu cầu đăng ký bản quyền thông qua việc gửi tới Cục Bản quyền tác giả hồ sơ yêu cầu nộp quy định cụ thể tại Điều này, cùng với đơn và khoản lệ phí quy định tại Điều 409 và 708. Việc đăng ký này không phải là điều kiện đối với sự bảo hộ quyền tác giả.

(b). Hồ sơ yêu cầu nộp để đăng ký quyền tác giả: ngoại trừ quy định tại Khoản (c), các tài liệu phải nộp để đăng ký sẽ bao gồm:

(1). Đối với tác phẩm chưa công bố, một bản sao hoặc bản ghi hoàn chỉnh;
(2). Đối với tác phẩm đã công bố, hai bản sao hoặc bản ghi là phiên bản chuẩn;
(3). Đối với tác phẩm đã công bố lần đầu ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một bản sao hoặc bản ghi như đã được công bố;
(4). Đối với một phần của một tác phẩm hợp tuyển, một bản sao hoặc bản ghi là phiên bản chuẩn của tác phẩm hợp tuyển đó.

Các bản sao hoặc bản ghi được nộp tới Thư viện Quốc hội theo Điều 407 có thể được sử dụng để hoàn thành việc nộp hồ sơ theo các quy định của Điều này nếu chúng được gửi kèm theo khoản lệ phí và đơn quy định, và kèm theo bất kỳ tài liệu xác định thêm nào khác mà cơ quan đăng ký có thể yêu cầu thông qua quy chế. Cơ quan đăng ký nêu trong quy chế việc quy định các yêu cầu mà theo đó các bản sao hoặc bản ghi được giành cho Thư viện của Quốc hội theo Khoản (e) của Điều 407, ngoài việc nộp lưu chiểu có thể được sử dụng nhằm mục đích hoàn thành việc nộp hồ sơ theo các quy định của Điều này.

(c). Phân loại quản lý và lựa chọn nộp:

(1). Cơ quan đăng ký quyền tác giả được phép phân loại thông qua quy chế các loại hình quản lý đối với các tác phẩm được đưa tới nhằm mục đích nộp lưu chiểu và đăng ký, và chất liệu của các bản sao hoặc bản ghi được nộp theo các thể loại hình khác nhau được quy định trong quy chế đó. Quy chế này cũng có thể yêu cầu hoặc cho phép đối với các loại hình cụ thể, việc nộp các tài liệu xác định thay vì các bản sao hoặc bản ghi, nộp chỉ một bản sao hoặc bản ghi thay vì hai như có thể được yêu cầu thông thường, hoặc chỉ đăng ký một lần đối với một nhóm các tác phẩm có liên quan. Việc phân loại quản lý tác phẩm này không phải là dấu hiệu liên quan tới đối tượng của quyền tác giả hoặc các quyền độc quyền như quy định trong Điều luật này.
(2). Không trái với thẩm quyền về uỷ quyền chung được quy định tại Điểm (1), Cơ quan đăng ký quyền tác giả sẽ lập ra quy chế cụ thể hoá sự cho phép đăng ký một lần cho một nhóm các tác phẩm của cùng một cá nhân tác giả, tất cả các tác phẩm trong một tạp chí định kỳ được công bố lần đầu, kể cả các tờ báo, trong vòng thời gian 12 tháng, trên cơ sở việc nộp lưu chiểu, đơn và lệ phí đăng ký, theo các điều kiện sau:
(A). Nếu việc nộp lưu chiểu bao hàm một bản sao phát hành chuẩn hoàn chỉnh của một tạp chí, hoặc của một mục hoàn thiện trong một tờ báo, trong đó từng tác phẩm được công bố lần đầu; và
(B). Nếu đơn chỉ rõ từng tác phẩm riêng biệt, kể cả tạp chí định kỳ bao gồm tác phẩm đó và ngày công bố lần đầu của tác phẩm.
(3). Nếu chọn đăng ký nối tiếp thời hạn bảo hộ riêng biệt theo Khoản (a) của Điều 304, đăng ký nối tiếp thời hạn duy nhất có thể được thực hiện đối với một nhóm các tác phẩm của cùng một cá nhân tác giả, tất cả được công bố lần đầu như là các tác phẩm trong một tạp chí định kỳ, kể cả các tờ báo, vào thời điểm nộp đơn và lệ phí duy nhất,theo tất cả các điều kiện sau:
(A). Yêu cầu hoặc các yêu cầu đăng ký nối tiếp thời hạn, và trên cơ sở yêu cầu hoặc các yêu cầu theo Điều 304(a), là giống nhau đối với từng tác phẩm; và
(B). Tất cả các tác phẩm đều được công nhận quyền tác giả vào thời điểm công bố lần đầu của nó, hoặc là thông qua các ký hiệu và đăng ký quyền tác giả độc lập hoặc là thông qua theo ký hiệu quyền tác giả chung đối với tạp chí định kỳ là một tổng thể; và
(C). Đơn nối tiếp thời hạn và lệ phí nhận được không muộn hơn 28 năm hoặc sớm hơn 27 năm sau ngày 31/12 của năm theo lịch mà vào năm đó tất cả các tác phẩm được công bố lần đầu; và
(D). Đơn nối tiếp thời hạn chỉ rõ từng tác phẩm riêng biệt, kể cả tạp chí định kỳ bao gồm tác phẩm đó và ngày công bố lần đầu của nó.

(d). Đính chính và mở rộng thông tin: Cơ quan đăng ký có thể lập thông qua quy chế, thủ tục hình thức đối với việc nộp đơn cho việc bổ xung đăng ký, đính chính lỗi trong đăng ký quyền tác giả hoặc để mở rộng thông tin nêu trong đăng ký. Các đơn này được gửi kèm theo khoản lệ phí quy định tại Điều 708, và xác định rõ ràng là việc đăng ký này là để đính chính và mở rộng thông tin. Thông tin bao hàm trong đăng ký bổ xung các yếu tố mới nhưng không thay thế những yếu tố mà bao hàm trong đăng ký trước đó.

(e). Bản phát hành đã được công bố của tác phẩm đã đăng ký trước đó: việc đăng ký đối với bản phát hành công bố lần đầu của tác phẩm đã được đăng ký trước đó dưới hình thức chưa công bố có thể được thực hiện mặc dù phiên bản tác phẩm như được công bố thực chất là tương tự như phiên bản tác phẩm chưa được công bố.