25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 409

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 409. Nộp đơn đăng ký quyền tác giả

Điều 409: Đơn đăng ký quyền tác giả

Đơn đăng ký quyền tác giả sẽ được làm theo mẫu được quy định bởi cơ quan đăng ký và sẽ bao gồm:

(1). Tên và địa chỉ của người nộp đơn đăng ký quyền tác giả;
(2). Trong trường hợp tác phẩm không phải là tác phẩm khuyết danh hoặc ký danh, tên và quốc tịch hoặc nơi thường trú của tác giả hoặc những tác giả, và nếu một hoặc nhiều tác giả đã chết, ngày chết của họ;
(3). Nếu tác phẩm là tác phẩm khuyết danh hoặc ký danh, quốc tịch hoặc nơi cư trú của tác giả hoặc những tác giả;
(4). Nếu tác phẩm được làm do thuê mướn, tuyên bố về mục đích của việc thuê mướn;
(5). Nếu người nộp đơn đăng ký quyền tác giả không phải là tác giả, một tuyên bố ngắn gọn về việc người nộp đơn sở hữu quyền tác giả
(6). Tiêu đề của tác phẩm cùng với bất kỳ những tiêu đề trước đó hoặc sửa đổi mà theo đó tác phẩm có thể được xác định;
(7). Năm mà vào năm đó sự sáng tạo tác phẩm được hoàn thành;
(8). Nếu tác phẩm đã được công bố, ngày và quốc gia công bố lần đầu;
(9). Đối với các tác phẩm hợp tuyển hoặc phái sinh, một sự xác nhận về bất kỳ tác phẩm hoặc những tác phẩm hiện có nào mà tác phẩm này được xây dựng hoặc tạo thành trên các tác phẩm đó, và tuyên bố chung, tóm lược của phần đưa thêm vào bao hàm trong yêu cầu về quyền tác giả đang được đăng ký;
(10). Đối với tác phẩm đã công bố bao hàm các yếu tố cấu thành bản sao của tác phẩm theo yêu cầu quy định tại Điều 601 đối với việc được sản xuất tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tên của những người hoặc tổ chức đã thực hiện quy trình sản xuất quy định tại Khoản (c) của Điều 601 có liêu quan đến các yếu tố cấu thành đó, và nơi mà quy trình sản xuất đó được thực hiện; và
(11). Bất kỳ thông tin nào khác mà Cơ quan đăng ký quyền tác giả quan tâm có ý nghĩa đối với sự sáng tạo hoặc xác nhận tác phẩm hoặc sự tồn tại, quyền sở hữu hoặc thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Nếu đơn được nộp về việc mở rộng và tiếp nối thời hạn bảo hộ quy định tại Điều 304(a)(3)(A) và thời hạn đăng ký nguyên thủy đã không được thực hiện, Cơ quan đăng ký có thể yêu cầu thông tin liên quan tới việc tồn tại, sở hữu chủ, hoặc thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với thời hạn nguyên thuỷ.